Regulamin serwisu dwaslowa.pl
z dnia 10 października 2019 r.

§1.
Definicje
Terminy użyte w dalszej części regulaminu, pisane wielką literą oznaczają odpowiednio:

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Dwa Słowa;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, spełniająca wymagania określone regulaminem;
Opłata – opłata za korzystanie z usług w Serwisie;
Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem dwa-slowa.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część;
Dwa Słowa – Małgorzata Szoka-Komorowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dwa Słowa – Małgorzata Szoka-Komorowska, właściciel Serwisu
NIP: 545-152-33-98
REGON: 384708891
ADRES: Kraków 30-513, ul. Krasickiego 9/7
Produkt – dostępna w Sklepie usługa lub produkt elektroniczny będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Serwisem.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Serwis pod adresem internetowym dwa-slowa.pl/sklep .

§2.
Postanowienia ogólne
Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych odpłatnie i nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu przez Dwa Słowa na rzecz Użytkowników, polegających w szczególności na przekazywaniu wiedzy z zakresu szeroko rozumianego copywritingu w formie kursów, webinarów, spotkań online, tworzenia grup online itp. prowadzonym w grupach lub indywidualnie na odległość. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Dwa Słowa, Małgorzata Szoka-Komorowska.

§3.
Warunki techniczne
W celu prawidłowego korzystania z Serwisu konieczny jest:
dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW połączonego z siecią Internet;
posiadanie aktywnego oraz prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
przeglądarka internetowa:
Najnowsza wersja Android
Najnowsza wersja ChromeAndroid
Najnowsze 2 wersje Chrome
Najnowsze 2 wersje Firefox
Najnowsze 2 wersje Safari
Najnowsze 2 wersje iOS
Najnowsze 2 wersje Edge
Najnowsze 2 wersje Opera
Internet Explorer >= 11
wraz z włączoną obsługą skryptów JavaScript, akceptacją plików Cookie.
Użytkownik może korzystać z Serwisu na innych przeglądarkach internetowych niż wskazanych powyżej, jednak Dwa Słowa zastrzega, iż mogą pojawić się problemy techniczne w korzystaniu z usług.
W okresie prowadzonych prac konserwacyjnych dostęp do usług świadczonych przez Dwa Słowa może być utrudniony lub niemożliwy.
Dwa Słowa dołoży należytej staranności, aby prace trwały jak najrzadziej i możliwie najkrócej.
Koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzenia wskazanego powyżej nie obciążają Dwa Słowa.

§4.
Użytkownik

Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

§5.
Zamówienie

Użytkownik zamawia produkt za pośrednictwem Serwisu.
Składając zamówienie Użytkownik wskazuje wybrany Produkt dostępny w Sklepie.
Po otrzymaniu płatności, Dwa Słowa niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin, przesyła Użytkownikowi Produkt na podany adres emailowy.

§6.
Płatność

Podane w Serwisie kwoty są kwotami brutto.
Aktualnie akceptowane formy płatności są wskazane w serwisie w zakładce Sklep.
Dwa Słowa nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za wybór poszczególnych form płatności.
Faktury są wystawiane na podstawie podanych w zamówieniu danych. O chęci zmiany danych na fakturze należy poinformować Dwa Słowa pod adresem: kontakt@dwa-slowa.pl oraz przesłać dane niezbędne do jej zmiany. 
Niewykorzystanie produktu lub usługi poprzez nieuczestniczenie w sesjach grupowych lub indywidualnych nie wpływają na wysokość Opłaty i nie skutkują proporcjonalnym zwrotem kwoty Opłaty.

§7.
Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy wskazanej w §5 ust.6 w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia przed upływem wskazanego powyżej terminu w formie elektronicznej na: kontakt@dwa-slowa.pl. Oświadczenie musi zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, co najmniej adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika. 

3. W przypadku złożenia odstąpienia w formie elektronicznej Dwa Słowa niezwłocznie potwierdzi otrzymanie odstąpienia.
4. Dwa Słowa, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi dokonane przez niego płatności używając takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Użytkownik. Gdyby wiązało się to z nadmiernymi trudnościami lub było niemożliwe, Dwa Słowa niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia innego sposobu zwrotu płatności, co nie będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami dla Użytkownika.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta):
a) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
b) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§8.
Reklamacje

1. Reklamacje co do usług świadczonych przez Dwa Słowa oraz co do funkcjonowania Serwisu mogą być składane w formie elektronicznej na adres kontakt@dwa-slowa.pl.
2. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, czyli co najmniej adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika.
4. Należy wskazać okoliczności stanowiące podstawę zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
5. Dwa Słowa rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego oraz udziela odpowiedzi co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej wykorzystanej do rejestracji Użytkownika, chyba że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej.

§9.
Odpowiedzialność Użytkownika i prawa autorskie

1. Zamieszczane w Serwisie treści, a także grafiki, fotografie, artykuły oraz treść zakupionych Produktów stanowią utwór w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. 2006r. Nr 90 poz. 631).
2. Użytkownikowi nie wolno w żadnej formie publikować utworów określonych w ust. 1 ani udostępniać i prezentować treści Produktów osobom trzecim.
3. Kopiowanie lub powielanie utworów określonych w ust. 1 jest możliwe jedynie na własny użytek Użytkownika.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie.
5. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta osobom trzecim.

§10.
Dane osobowe Użytkownika

1. Dwa Słowa pełni rolę administratora danych osobowych zbierając i przetwarzając przekazywane przez Użytkownika dane osobowe w celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i do ich zmian.
4. Dwa Słowa przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji umowy lub dochodzenia roszczeń z nią związanych.
5. Dane Użytkowników nie będą przekazywane osobom trzecim, oprócz wyjątków uregulowanych w przepisach obowiązującego prawa. Administrator, w ramach wykonywania umowy, może przekazać dane podmiotowi obsługującemu wskazany przez Użytkownika sposób płatności.
6. Dane Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem, że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
7. Dwa Słowa jako administrator, może przetwarzać dane eksploatacyjne, w szczególności: – oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik; – informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną; – informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną

§11.
Właściwość sądu

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Dwa Słowa, według polskiego prawa i w języku polskim.
2. Strony mogą za obopólną zgodą poddać spór do rozstrzygnięcia wybranemu przez siebie sądowi polubownemu lub do rozstrzygnięcia w trybie mediacji zgodnym z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

§12.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest zawsze dostępny w stopce Serwisu.
2. Dwa Słowa zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone przed zmianą będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
3. Do złożenia zamówienia po zmianie regulaminu konieczna jest akceptacja nowego regulaminu.

Dzięki za zapis!

Został Ci jeszcze jeden klik do zrobienia - zajrzyj teraz do swojej skrzynki mailowej i potwierdź zapis.

Gotowe? Jutro w Twojej skrzynce wyląduje pierwsza lekcja.

Jeśli nie dotrze, koniecznie sprawdź spam i oferty, oraz dodaj mój adres emailowy (kontakt@dwa-slowa.pl) do kontaktów.

Zostaw swój email:

Wyślę ci dostęp do:
12 szkoleń Sigrun, naszej grupy na FB, oraz do 13. szkolenia ze mną.

.

Dwa Słowa i ja lubimy ciasteczka. Skoro tu jesteś, to znaczy, że też je lubisz i akceptujesz. Przejdź do strony.

Book Flow

Kurs pisania dla biznesu

5 lekcji prosto na twoją skrzynkę.
Lekko i skutecznie.